Årsmøte 2018 SLIL Allianse

Sportshytta 29. april kl. 19:09.

Saksliste;

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
 3. Velge ordstyrer, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Behandle idrettslaget årsberetninger
                Protokoller fra idrettslagenes årsmøter finnes på de respektive lags hjemmesider.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert forstand
 6. Behandle forslag og saker
  • Sammenslåing av SLIL Fotball Senior og SLIL Fotball Yngres til SLIL Fotball
   Se årsmøteprotokoller for SLIL Fotball Senior og SLIL Fotball Yngres på deres hjemmeside.
  • Starte prosess med ny organisering av SLIL
 7. Fastsette medlemskontingent
                Se vedlegg
 8. Vedta idrettslagets budsjett
                Se vedlegg
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
                Se vedlegg
 10. Valg
 11. Utdeling av Innsatspokalen 2018

Årsmøtet utsatt, ny innkalling

Til medlemmene i Søndre Land idrettslag Allianse

Hov, 29 mars 2019

Innkalling til årsmøte i Søndre Land idrettslag Allianse

Styret innkaller herved til årsmøte i Søndre Land idrettslag Allianse

Årsmøtet avholdes mandag 29. April kl. 19:00 på Sportshytta.

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest mandag 15. april. Saksforslag kan sendes som papir til Søndre Land idrettslag Allianse, postboks 39, 2860 Hov.  eller elektronisk pr. epost haktor65@gmail.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på hjemmesiden til SLIL Allianse, https://alliansen.slil.no/

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

Inkalling til årsmøte i alliansen

Årsmøte i Søndre Land IL Allianse avholdes mandag 19.03 kl. 19.30 på Sportshytta.

 • Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Sak 2: Konstituering
  -Møtedirigent.
  -Møtereferent. –To medlemmer til å underskrive referat.
 • Sak 3: Godkjenning av årsmelding
 • Sak 4: Regnskap
 • Sak 5: Fastsettelse av kontingent
 • Sak 6: Budsjett
 • Sak 7: Innkomne saker
 • Sak 8: Valg
 • Sak 9: Utdeling av innsatspokalen 2017
 • Sak 10: Avslutning

Innkomne saker meldes styret v/ Reidar Jäger (reidarpj@gmail.com) senest 2 uker før møtet.
Styret

Vedtektsendringsforslag SLIL Alliansen

Forslag til endringer gjelder punkt 1.10 (a,b,c,h) og punkt 2.

 

 • 15 Årsmøtets oppgaver

(1) Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Vedta idrettslagets budsjett
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 10. Foreta følgende valg:
  a) Leder og kasserer
  b) Som styremedlemmer velges lederne for SLIL Fotball Yngres, SLIL Fotball Senior, SLIL Ski, SLIL Friidrett og SLIL Håndball.
  c) Som varemedlemmer til styremedlemmene velges nestlederne i de respektive klubbene
  d) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
  e) 2 revisorer.
  f) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.
  g) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.
  h) Valgt leder og kasserer skal ikke ha styreverv i noen av alliansens klubber.

(2) Leder og kasserer velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

(3) Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret..

 

Ekstraordinært årsmøte SLIL Alliansen

Ekstraordinært årsmøte SLIL Allianse

31.08.17 Sportshytta

kl. 18-19.30

 

 

 

Sak 1:

Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 2:

 

Konstituering

 

Sak 3:

 

Endring av vedtekter

 • Paragraf 15 Punkt 1.10 og 2

 

Sak 4:

Godkjenning av budsjett 2017

 

Sak 5:

Valg

 

 

Vant 23 gull i KM

Søndre Land Friidrett fosser videre og tok med seg hele 39 medaljer hjem fra KM helga 21-22 Januar!

les mer: 

Innkalling til årsmøte

Årsmøte i Søndre Land IL Allianse avholdes mandag 27.03 kl. 19.00 på Sportshytta.

 • Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Sak 2: Konstituering
  -Møtedirigent.
  -Møtereferent. –To medlemmer til å underskrive referat.
 • Sak 3: Godkjenning av årsmelding
 • Sak 4: Regnskap
 • Sak 5: Fastsettelse av kontingent
 • Sak 6: Budsjett
 • Sak 7: Innkomne saker
 • Sak 8: Valg
 • Sak 9: Utdeling av innsatspokalen 2016
 • Sak 10: Avslutning

Innkomne saker meldes styret v/ Reidar Jäger (reidarpj@gmail.com) senest 2 uker før møtet.
Styret