Vedtektsendringsforslag SLIL Alliansen

Forslag til endringer gjelder punkt 1.10 (a,b,c,h) og punkt 2.

 

 • 15 Årsmøtets oppgaver

(1) Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Vedta idrettslagets budsjett
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 10. Foreta følgende valg:
  a) Leder og kasserer
  b) Som styremedlemmer velges lederne for SLIL Fotball Yngres, SLIL Fotball Senior, SLIL Ski, SLIL Friidrett og SLIL Håndball.
  c) Som varemedlemmer til styremedlemmene velges nestlederne i de respektive klubbene
  d) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
  e) 2 revisorer.
  f) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.
  g) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.
  h) Valgt leder og kasserer skal ikke ha styreverv i noen av alliansens klubber.

(2) Leder og kasserer velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

(3) Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret..

 

Ekstraordinært årsmøte SLIL Alliansen

Ekstraordinært årsmøte SLIL Allianse

31.08.17 Sportshytta

kl. 18-19.30

 

 

 

Sak 1:

Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 2:

 

Konstituering

 

Sak 3:

 

Endring av vedtekter

 • Paragraf 15 Punkt 1.10 og 2

 

Sak 4:

Godkjenning av budsjett 2017

 

Sak 5:

Valg